ANBI

Bestuur

Herman Simmelink         Voorzitter

Casper Oonk                   Secretaris

Vincent Klijnsma              Penningmeester

Marten Lageschaar

Freek Essink

Frans ter Bogt

Rutger Gussinklo

Herman Rendering

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan Stichting Groot Deunk en ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten.

 

Beleidsplan

Stichting Groot Deunk heeft als doel het perceel waar voormalig het AZC Barlo was gevestigd als agrarisch natuurgebied aan te leggen en te onderhouden. Hierdoor zal de flora en fauna, behorende in dit uniek stuk landschap terugkeren en de biodiversiteit en de leefbaarheid bevorderen. Dit doel zal worden gerealiseerd door o.a. onderstaande punten:

  • aanleg en beheer van 11.000 m2 opgaande beplanting in de vorm van bosjes, hakhoutsingels, houtwallen en struweel
  • aanleg en instandhouding van 7.500 m2 robuuste bloemrijke akkerranden
  • aanleg en beheer van 7.600 m2 kruidenrijk grasland
  • aanleg en exploitatie van 9.000 m2 biologische akkers
  • aanleg en exploitatie van 8.000 m2 boomweide met kruidenrijk gras met hierin 10 st solitaire vrij uitgroeiende bomen en 13 st solitaire uitgroeiende heesters t.b.v. zaden en vruchten
  • aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden
  • transformatie gebouw tot vorstvrij Vleermuishuis en huismussenverblijf en inrichten voor educatieve doeleinden
  • maatregelen om spontane ontwikkeling van het bronbos te stimuleren
  • educatie en excursies door de beheergroep
  • nestkasten voor diverse vogels en vleermuizen

Het beheer op het terrein wordt door de beheer groep van Stichting Groot Deunk uitgevoerd. Dit is een brede groep direct betrokken vrijwilligers uit de buurt, met projectleden van de stichting ‘Samen voor de patrijs’, Oranjevereniging Wilhemina Barlo en  Barlo’s belang. De brede samenstelling van de beheergroep bevordert de saamhorigheid in de gemeenschap en het vergroot de binding met dit prachtige gebied. De monitoring van flora en fauna wordt ingepast in het project ‘Samen voor de patrijs’. De kosten voor het beheer neemt de beheergroep voor haar rekening. Opbrengsten vanuit excursies, educatieprojecten maar ook giften, sponsorbijdragen en opbrengsten vanuit het terrein worden ingezet in het gebied en het beheer ervan.

 

Contact

Stichting Groot Deunk
Groot Deunkweg 20
7122 RS  Aalten

info@grootdeunk.nl

overige gegevens:

RSIN/fiscaal nummer: 862012971
KvK-nummer: 81244533